Tryggt och anpassat boende

VUO har cirka 15 boenden i Västernorrland, främst i Sundsvall/Timrå, varav merparten tar emot och hjälper personer med olika psykiska funktionshinder och begränsningar.

VUOs verksamhet omfattar bl.a. ett HVB-hem, ett flertal särskilda boenden, en gruppbostad för LSS-placeringar samt många former av stödboenden för vuxna från 21 år och uppåt. Läs mer.

Att skapa en trygg, säker och meningsfull boendemiljö för den enskilde är en av grundstenarna i vårt arbete. Vi anpassar olika aktiviteter utifrån den enskildes färdigheter och önskemål och har en egen enhet där vi erbjuder daglig sysselsättning utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.

Olika placeringar och boendeformer

Hos oss placeras i första hand personer som har behov av stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och personer som omfattas av LSS (lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vi har både mindre boenden, bostäder med särskild service och större hem för vård eller boenden (HVB), vilket är verksamheter som bedriver behandling eller är inriktade på omvårdnad och stöd. På de flesta av våra verksamheter tas de boende om hand dygnet runt.

Experter på individuella lösningar

Det är viktigt för oss att arbeta med individen i fokus. Vi har flera placeringar hos oss där vi tillsammans med socialtjänst och placeringshandläggare har tagit fram anpassade och framgångsrika lösningar för personer med svårare psykiatrisk problematik. Vi utgår ifrån de behov som finns och har en flexibel och lösningsinriktad verksamhet.

Är du intresserad av att placera personer hos oss, vänligen skicka ett mail till placeringar@vuo.nu eller kontakta Christian Blomberg (vd och placeringsansvarig) direkt på 070-344 19 11.

Kvalitativ omvårdnad och behandling

Vi bedriver i första hand allmän omvårdnad, vilken utgörs av grundläggande vardagliga saker; laga mat, sköta hygienen, fysiska aktiviteter, upprätthålla rutiner m.m. Syftet är att träna de psykosociala förmågorna och/eller bibehålla funktionsnivåer och personliga förmågor.

Den allmänna omvårdnaden bedrivs dygnet runt medan den specifika omvårdnaden ligger på en högre nivå och är en form av insats/behandling (psykosocialt arbete, terapeutiska samtal etc.) med målsättningen att upprätthålla, men även utveckla, olika psykiska funktioner, reaktionsmönster, impulshantering, affekthantering med mera. Specifik omvårdnad bedrivs enbart på de enheter inom VUO där vi har psykiatriskt utbildad personal.

Den utveckling som sker genom inriktad och specialiserad behandling av olika slag, stärks genom en bra allmän omvårdnad och alla delar av ”omvårdnadspusslet” bygger den individuella utvecklingen och är beroende av varandra.

Behandlingsmetoder

De behandlingsmetoder som vi använder grundar sig på både kunskap och erfarenhet och utgår ifrån de specifika förutsättningar som finns inom respektive område. Många insatser bygger på kognitiva metoder, där man försöker att jobba med mentala processer, tankemönster och förståelse för olika beteenden och vad som styr dessa.

Våra behandlingsmetoder är t.ex. kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande intervjuer (MI) och återfallsprevention (ÅP).

MI

MI är det förhållningssätt som all behandling vilar på och handlar i korthet om att reflektera, bekräfta, ställa öppna frågor och undersöka ambivalens inför förändring. Detta sker dagligen i samtal med de boende, och mer koncentrerat en gång/vecka genom enskilda samtal mellan klienten och dennes kontaktperson. MI kan också handla om att förbereda klienten inför olika livsbeslut genom att diskutera olika alternativ och för- och nackdelar med olika lösningar

KBT

KBT är enkelt uttryckt en terapiform som fokuserar på patientens tankar, reaktioner och handlingsmönster i ”nuet”. Genom att belysa dessa och genomföra olika övningar kan klienten förändra sina tankar och sitt beteende. KBT är ett ”paraply” för flera olika terapiformer och kärnan är en aktiv terapi där man som klient bidrar med information från sin vardag och gör olika uppgifter mellan terapitillfällena.

Uppgifterna är en viktig del av behandlingen och kan handla om att prova ett nytt förhållningsätt eller beteende i en specifik situation, att observera vilka tankar och känslor man får i vissa sammanhang eller att öva på en specifik metod.

Återfallsprevention

För personer med missbruksproblematik erbjuder vi även återfallsprevention, en behandlingsmetod för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en metod/program som ges enskilt eller i grupp och som bygger på KBT. I återfallspreventiv behandling kartlägger klienten sina risksituationer för återfall och konsekvenserna av sitt problembeteende, samt övar sociala färdigheter som kan bli alternativ till problembeteendet.

Återfallsprevention ingår i CRA (Community Reinforcement Approach), vilken är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar.

 

Kartläggning och utredning

Övergripande arbetssätt

Vi genomför skräddarsydda kartläggningar och utredningar med utgångspunkt i individens behov och de eventuella önskemål som finns hos uppdragsgivaren.

Att synliggöra personens egen upplevelse av sin livssituation samt stärka dennes delaktighet i sin vardag utgör grundpelarna i vårt utredningsarbete.

Informationen i utredningarna inhämtas oftast genom både ostrukturerade och deltagande observationer samt genom iakttagelser vid olika aktiviteter. Underlaget baseras även på samtal samt intervjuer med individen ifråga, anhöriga, förvaltare/god man och andra betydelsefulla personer.

Viktigt med helhetsperspektiv

Då vi strävar efter att uppnå bedömningar av hög kvalitet analyseras samtlig information utifrån ett helhetsperspektiv med hjälp av relevanta teorier och aktuell forskning inom området. Analysen sammanställs slutligen i en bedömning och förslag på lämpliga insatser.

Målet med våra insatser är alltid att möjliggöra ett så gott och självständigt liv som möjligt, samt att utreda hur nuvarande insatser ska anpassas för att ”brukaren” ska kunna leva i en trygg och meningsfull vardag.

Tvärvetenskapligt team

Våra utredningar baseras till stor del på underlag i form av sakkunnigutlåtanden från vårt ”tvärvetenskapliga” vårdteam, vilket t.ex. kan bestå av:

  • specialistläkare inom psykiatri
  • specialpedagog
  • arbetsterapeut
  • sjuksköterska
  • socionom

Vid behov kan även fysioterapeut samt psykolog ingå i teamet. Vårdteamet har en kontinuerlig dialog under hela utredningstiden samt samverkar i utformningen av stöd- och kartläggningsinsatser.

Utgångspunkten vid varje placering är att säkerställa kontinuitet och tillit, därför utser vi en egen arbetsgrupp med behandlings-/omvårdnadspersonal, anpassad utifrån personens individuella behov och problematik. Socionom, arbetsterapeut och specialpedagog handleder regelbundet personalgruppen under utredningstiden.