Tryggt och anpassat boende

VUO har cirka fem boenden i Västernorrland, främst i Sundsvall/Timrå, varav merparten tar emot och hjälper personer med olika psykiska funktionshinder och begränsningar.

VUOs verksamhet omfattar bl.a. ett HVB-hem, två särskilda boenden, en gruppbostad för LSS-placeringar, personlig assistans m.m. Läs mer.

Att skapa en trygg, säker och meningsfull boendemiljö för den enskilde är en av grundstenarna i vårt arbete. Vi anpassar olika aktiviteter utifrån den enskildes färdigheter och önskemål och har en egen enhet där vi erbjuder daglig sysselsättning utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.

Olika placeringar och boendeformer

Hos oss placeras i första hand personer som har behov av stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och personer som omfattas av LSS (lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vi har både mindre boenden, bostäder med särskild service samt ett hem för vård eller boende (HVB), även det inriktat på omvårdnad och stöd. På de flesta av våra verksamheter tas de boende om hand dygnet runt.

Experter på individuella lösningar

Det är viktigt för oss att arbeta med individen i fokus och tillsammans med socialtjänst och placeringshandläggare anpassa omvårdnaden utifrån respektive placering och individens problematik. Vi utgår ifrån de behov som finns och har en flexibel och lösningsinriktad verksamhet.

Är du intresserad av att placera personer hos oss, vänligen skicka ett mail till placeringar@vuo.nu eller kontakta Alexander Söderblom direkt på 070-241 90 12.

Kvalitativ omvårdnad och psykosocialt stöd

Vi bedriver i första hand allmän omvårdnad, vilken utgörs av grundläggande vardagliga saker; laga mat, sköta hygienen, fysiska aktiviteter, upprätthålla rutiner m.m. Syftet är att träna de psykosociala förmågorna och/eller bibehålla funktionsnivåer och personliga förmågor.

Den allmänna omvårdnaden bedrivs dygnet runt medan den specifika omvårdnaden ligger på en högre nivå och är en form av insats (psykosocialt arbete, terapeutiska samtal etc.) med målsättningen att upprätthålla, men även utveckla, olika psykiska funktioner, reaktionsmönster, impulshantering, affekthantering med mera. Specifik omvårdnad bedrivs enbart på de enheter inom VUO där vi har psykiatriskt utbildad personal.

Den utveckling som sker genom inriktade och specialiserade insatser av olika slag, stärks genom en bra allmän omvårdnad och alla delar av ”omvårdnadspusslet” bygger den individuella utvecklingen och är beroende av varandra.

Psykosocialt stöd

De metoder som vi använder grundar sig på både kunskap och erfarenhet och utgår ifrån de specifika förutsättningar som finns inom respektive område. Många insatser bygger på ett kognitivt förhållningssätt där man försöker att jobba med mentala processer, tankemönster och förståelse för olika beteenden och vad som styr dessa.

MI

MI (Motiverande intervjuer) är ett förhållningssätt och en metodik som vi anammar inom hela VUO. Det handlar i korthet om att reflektera, bekräfta, ställa öppna frågor och undersöka ambivalens inför förändring. Detta sker dagligen i samtal med de boende, och mer koncentrerat en gång/vecka genom enskilda samtal mellan klienten och dennes kontaktperson. MI kan också handla om att förbereda klienten inför olika livsbeslut genom att diskutera olika alternativ och för- och nackdelar med olika lösningar.

Kartläggning och utredning

Övergripande arbetssätt

Vi genomför skräddarsydda kartläggningar och utredningar med utgångspunkt i individens behov och de eventuella önskemål som finns hos uppdragsgivaren.

Att synliggöra personens egen upplevelse av sin livssituation samt stärka dennes delaktighet i sin vardag utgör grundpelarna i vårt utredningsarbete.

Informationen i utredningarna inhämtas oftast genom både ostrukturerade och deltagande observationer samt genom iakttagelser vid olika aktiviteter. Underlaget baseras även på samtal samt intervjuer med individen ifråga, anhöriga, förvaltare/god man och andra betydelsefulla personer.

Viktigt med helhetsperspektiv

Då vi strävar efter att uppnå bedömningar av hög kvalitet analyseras samtlig information utifrån ett helhetsperspektiv med hjälp av relevanta teorier och aktuell forskning inom området. Analysen sammanställs slutligen i en bedömning och förslag på lämpliga insatser.

Målet med våra insatser är alltid att möjliggöra ett så gott och självständigt liv som möjligt, samt att utreda hur nuvarande insatser ska anpassas för att ”brukaren” ska kunna leva i en trygg och meningsfull vardag.

Tvärvetenskapligt team

Våra utredningar baseras till stor del på underlag i form av sakkunnigutlåtanden från vårt ”tvärvetenskapliga” vårdteam, vilket t.ex. kan bestå av:

  • specialistläkare inom psykiatri
  • specialpedagog
  • arbetsterapeut
  • sjuksköterska
  • socionom

Vid behov kan även fysioterapeut samt psykolog ingå i teamet. Vårdteamet har en kontinuerlig dialog under hela utredningstiden samt samverkar i utformningen av stöd- och kartläggningsinsatser.

Utgångspunkten vid varje placering är att säkerställa kontinuitet och tillit, därför utser vi en egen arbetsgrupp anpassad utifrån personens individuella behov och problematik. Socionom, arbetsterapeut och specialpedagog handleder regelbundet personalgruppen under utredningstiden.

Medicinsk behandling av ADHD

Vi erbjuder medicinsk läkemedelsbehandling för dig som redan har blivit utredd inom den allmänna hälso- och sjukvården eller hos vårdgivare som har avtal med en region.

Behandlingen utförs av legitimerad psykiatriker med cirka tio års erfarenhet inom området.

Enkel process

Vi vill att det ska vara enkelt att komma till oss. Du ska snabbt få den hjälp du behöver och vi anpassar behandlingen utifrån dina behov och önskemål.

Du kontaktar oss för frågor och tidsbokning via mail fragavuo@vuo.nu. Du kan även ringa till oss på 060-701 51 00.

När du kommer till vår mottagning, som finns på Köpmangatan 44 i Timrå, träffar du en av våra sjuksköterskor för ett första samtal och bedömning. Därefter planerar ni gemensamt fortsättningen med eventuellt insättande av medicin samt utformning av andra stödinsatser.

Utprovning av medicin innebär även en period av utvärdering eftersom det är viktigt att säkerställa att dosen är lagom och fungerar för dig.

Behandling som passar dig

Det finns många olika faktorer som påverkar en persons ADHD. Vi har möjlighet att även erbjuda samtalsstöd, utbildning, KBT-coachning m.m. Vi utgår alltid ifrån individen och utformar ett behandlingsupplägg som passar just dig. Ofta drabbas även anhöriga och det är också något som vi tar hänsyn till. Finns det behov av anhörigstöd kan vi även hjälpa till med det.

Stort vetenskapligt stöd

Medicinsk läkemedelsbehandling är en av de behandlingsinsatser som idag rekommenderas vid ADHD. Det finns stort vetenskapligt stöd för att ADHD-läkemedel är säkra och effektiva och det finns en rad olika läkemedel som kan hjälpa till att förbättra kärnsymptomen ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.